Video &Tele-film Direction & Written

 1. Bhai Teeka - 2042
 2. Ghar Bhitrako Akash - 2042
 3. Tunwalole Dhakeko Basti - 2042
 4. Anuttar - 2043
 5. Antaral- 2045
 6. Ek Rat - 2047
 7. Pratibodh - 2047
 8. Parajit - 2049
 9. Terha Barsa - 2049
 10. Abesh - 2049
 11. Fulrani - 2059
 12. Pala Khayan - 2050