"Hami" Kabi ra Kabita

14 Jan, 2013 2:00 pm - 3:00 pm
Venue: 
Sarwanam theatre, kalikasthan, kathmandu.

Poetry Recitation : "Hami" kabi ra kabita

Poets : Bairagi kainla & Durga Lal Shrestha

Month : Magha

Organized by : Sarwanam Theatre & Shree Lunakarandas-Gangadevi Chaudhary Sahityakala Mandir

Date : 14 jan 2013, Monday (01 magha 2069)