Sarwanam Dwara Sadak natak Pradarsan

Appeared on: 

Purba Saptahik