Sarwanam Pandraun Barshama

Appeared on: 

Saptahika Kalantar